دریای عشق

درخواست حذف این مطلب
یک روز در امتداد ساحل دلتنگی سوار بر قایقی خواهم شد از جنس رویا من مسافر دریای انکار در هوای مسموم بغض تا بیکران حزین راهی خواهم شد برای تهی شدن از تمام واژه هایی که شنا کرده اند نامت را در امتداد آبراهه های خیال و نقش خواهم کرد بر موج موج تن دریا آ ین شعرم را و می دانم غرق خواهم شد در حجم انبوه نبودنت و ماهی ها میهمان ساحل عشق خواهند کرد... آنروز که نفس هایت بوی رفتن داد